parallax background

Rouze-Taze

Amin AKhgar - Rouze Taze - Acoustic
Rouze-Taze-Acoustic
فوریه 25, 2019
Kenarami
فوریه 25, 2019

روز تازه

هر روز از عمر تو و من فرصت بدون برگشته
پاشو رویاهاتو بردار فرصتا نمی شه تکرار
می شه دنیارو عوض کرد می شه هر روز شروع شد
می شه هر روز و هر روز از گذشته ها جدا شد
"امین اخگر"